Par Pārvaldi

       Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
       Sabiedrības integrācijas pārvalde (JPPA SIP)

 

      „Sabiedrības integrācija – visu Latvijā dzīvojošo cilvēku iekļaušanās sabiedrībā, neraugoties uz viņu nacionālo piederību un pašidentifikāciju. Integrācijas kopīgais pamats ir latviešu valoda, piederības sajūta Latvijas valstij, un tās demokrātiskajām vērtībām, cieņa pret Latvijas unikālo kultūrtelpu, kopīgas sociālās atmiņas veidošana. Sabiedrības integrācija veicina pilsonisko līdzdalību, kas ir vērsta uz sabiedrisko problēmu demokrātisku un racionālu risināšanu, stiprina indivīdu savstarpējo sadarbību un uzticību. Integrācija vienlaikus nozīmē valsts nācijas atvērtību un cieņu pret mazākumtautību savpatnību un to tiesībām saglabāt savu atšķirīgo identitāti. Integrācijas uzdevums ir arī veicināt imigrantu iekļaušanos sabiedrībā, piedāvājot motivējošus līdzekļus un iespējas apgūt saliedētas sabiedrības kopējos pamatus.”

[Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (2012– 2018)]

 

    ES Phare 2000. gada programmas un Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta „Piedalies” ietvaros 2006.gadā Jelgavā tika izveidots Sabiedrības integrācijas centrs (SIC), kurā darbojās biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” (JNKBA) un citas ar sabiedrības integrācijas norisēm saistītas NVO.

SIC galvenās funkcijas bija:

- nodrošināt darba vidi JNKBA un citām NVO;

- piedalīties sabiedrības integrāciju veicinošu pasākumu organizēšanā;

- sniegt sabiedrībai informāciju par mazākumtautību un sabiedrības integrācijas jautājumiem pilsētā un Latvijā;

- piedāvāt dažādu tautību jauniešiem alternatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

    Apzinoties nepieciešamību attīstīt un paplašināt centra darbību, tādejādi veicinot sabiedrības integrācijas un pilsoniskas līdzdalības procesus, nevalstiskā sektora sadarbību ar pašvaldību un valsts institūcijām lēmumu pieņemšanas procesā, iedzīvotāju informēšanā un deleģēto funkciju īstenošanā, 2008.gadā Jelgavas pašvaldībā tika izveidots Jelgavas domes Sabiedrības integrācijas birojs (SIB), kas 2010.gadā pārdēvēts par Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi (SIP).

 

    SIP galvenie uzdevumi un funkcijas:

 • Savas kompetences ietvaros īstenot:

-        Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam stratēģisko programmu un rīcības plānu,

-        piedalīties ar pašvaldības attīstību saistītu plānošanas dokumentu un projektu izstrādē,

-        organizēt pasākumus, konkursus, akcijas.

 • Organizēt un koordinēt pašvaldības darbu sabiedrības integrācijas, brīvprātīgā darba un jaunatnes politikas jomā, sadarboties ar citām pašvaldībām, valsts institūcijām, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām sabiedrības integrācijas veicināšanai.
 • Plānot, koordinēt un īstenot pašvaldības atbalstu biedrībām un nodibinājumiem mazākumtautību tiesību aizsardzības jomā un etniskās identitātes saglabāšanā.
 • Atbalstīt mazākumtautību pašdarbības kolektīvu darbību.
 • Apzināt un analizēt biedrību un nodibinājumu vajadzības, aktivitātes, popularizēt to sasniegumus.
 • Sniegt Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrisko attiecību pārvaldei ievietošanai pašvaldības portālā informāciju par Pārvaldes un Jelgavas nevalstisko organizāciju, īpaši, mazākumtautību biedrību organizētajiem pasākumiem, īstenotajiem projektiem.
 • Apkopot informāciju par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajām biedrībām un nodibinājumiem, kā arī brīvprātīgā darba veicējiem.
 • Uzturēt Pārvaldes interneta mājas lapu www.sip.jelgava.lv .
 • Sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.
 • Koordinēt pašvaldību institūciju sadarbību jaunatnes politikas jomā.
 • Sniegt priekšlikumus jaunatnes atbalsta programmu un pasākumu izstrādei.
 • Organizēt pasākumus, īstenot projektus un programmas jaunatnes politikas jomā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
 • Sniegt informāciju Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, t.sk., jauniešiem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un NVO pārstāvjiem par neformālās izglītības, mūžizglītības, pilsoniskās līdzdalības iespējām, brīvprātīgo darbu un citām aktuālām tēmām, sekmējot starpkultūru dialogu, pilsonisko līdzdalību un toleranci sabiedrībā.

 

 

Pārvaldē atrodas:

- „mājvieta” Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijai, kur visas biedrības var realizēt savu ikdienas darbu un citas sabiedriskās aktivitātes;

- Jelgavas Jauniešu centrs, brīvā laika pavadīšanas vieta jauniešiem (interešu izglītības laboratorija, pieeja internetam u.c.).

 

Pārvalde piedāvā:

1)     telpas NVO vajadzībām.

2)     iespējas pilnveidoties, piedaloties SIP organizētajos semināros, nodarbībās, diskusijās u.c.

3)     informatīvos un tehniskos resursus:

 • Jelgavas pilsētas NVO saraksts;
 • informācija par Jelgavas NVO aktualitātēm;
 • informācija Jelgavas brīvprātīgā darba veicējiem un darba devējiem; 
 • pieeja Interneta tīklam un informatīviem materiāliem par integrāciju.

4)   Iespēju iesaistīties dažādu nacionālo kultūras biedrību pašdarbības kolektīvos (dejot, dziedāt). 

5)   konsultācijas un atbalstu:

 • atbilstoši pārvaldes Nolikumā minētājiem uzdevumiem un funkcijām;
 • biedrību un nodibinājumu dibināšanā;
 • projektu izstrādē, īstenošanā un atskaišu sagatavošanā.

 

 JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldes nolikums un struktūra  (apstiprināts 23.10.2014.)

Jelgavas pašvaldības struktūra un nolikums 

 

 
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes

20.02.2019.
Aizvadīta konkursa „Riti raiti, valodiņa!” pirmā diena
15.02.2019.
Februāra „CEPUMĀ”¬ Par sporta karjeru – Kaspars Kambala
13.02.2019.
Vispasaules NVO dienas ietvaros Informatīvi izglītojošs pasākums Jelgavas NVO
13.02.2019.
Latviešu valodas klubs “Vienkārši runājam”
12.02.2019.
Multikulturālā teātra studija „Pasaka” uzņem dalībniekus
11.02.2019.
Apstiprināto „Ēnotāju” saraksts Jelgavas pilsētas pašvaldībā
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019