Naturalizācija

NATURALIZĀCIJA

Iesniegumu par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā pieņem jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā.

Jelgavas PMLP teritoriālajā nodaļa atrodas Jelgavā, Uzvaras ielā 8.

 

Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā var uzņemt personas:

 • kuras ir sasniegušas 15 gadu vecumu;
 • kurām naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas dienā pastāvīgā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos piecus gadus ir bijusi Latvijā, no kuriem kopumā pieļaujams gada pārtraukums, kas nevar būt pēdējā gadā pirms naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas dienas (citas valsts pilsonim vai bezvalstniekam piecu gadu termiņš tiek skaitīts no pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības saņemšanas dienas);
 • kuras prot latviešu valodu, zina Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumus, zina valsts himnas tekstu, Latvijas vēstures un kultūras pamatus;
 • kurām ir legāls iztikas avots;
 • kuras ir iesniegušas paziņojumu par atteikšanos no savas iepriekšējās pilsonības un saņēmušas iepriekšējās pilsonības valsts ekspatriācijas atļauju, ja tādu paredz šīs valsts likumi, vai pilsonības zaudēšanu apliecinošu dokumentu, bet nepilsonis vai bezvalstnieks — apliecinājumu, ka viņam nav citas valsts pilsonības. Šīs prasības neattiecas uz personām, kurām Latvijā piešķirts bēgļa statuss.

Kopā ar vecākiem var naturalizēties arī bērni līdz 15 gadu vecumam, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā.

Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā netiek uzņemtas personas:

 • kuras ar savu uzvedību vai darbībām rada draudus Latvijas valsts un sabiedriskai drošībai, valsts demokrātiskajai konstitucionālajai iekārtai, valsts neatkarībai un teritoriālajai neaizskaramībai;
 • kuras vērsušās pret Latvijas Republikas neatkarību, demokrātisko parlamentāro valsts iekārtu vai Latvijā pastāvošo valsts varu,
 • kuras pēc 1990.gada 4.maija paudušas fašisma, šovinisma, nacionālsociālisma, komunisma vai citas totalitārisma idejas vai musinājušas uz nacionālo vai rasu naidu vai nesaticību,
 • kuras ir saistītas ar terorismu vai darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā,
 • kuras ir saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
 • kuras bez Ministru kabineta atļaujas dien kādas citas valsts bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā;
 • kuras pēc 1940.gada 17.jūnija ir izvēlējušās Latvijas Republiku par dzīvesvietu tieši pēc demobilizēšanas no PSRS (Krievijas) bruņotajiem spēkiem vai PSRS (Krievijas) iekšējā karaspēka un līdz dienestā iesaukšanas vai iestāšanās dienai nav pastāvīgi dzīvojušas Latvijā;
 • kuras ir bijušas PSRS vai Latvijas PSR valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieki, izņemot personas, kuras bijušas tikai PSRS vai Latvijas PSR Valsts drošības komitejas plānošanas un finanšu vai administratīvi saimnieciskās struktūrvienības darbinieki;
 • kuras Latvijā vai kādā citā valstī ir notiesātas par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas kvalificējams kā noziedzīgs nodarījums arī Latvijā naturalizācijas iesnieguma izskatīšanas laikā. Šis nosacījums neattiecas uz personām, kuras notiesātas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ārvalstī, ja Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīts, ka attiecībā uz šīm personām notiesājošs spriedums ticis pieņemts, neievērojot taisnīgas tiesas vai soda samērīguma principu;
 • kuras pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās pret Latvijas Republiku PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās vai Latvijas komunistu savienībā;
 • kuras nav izpildījušas nodokļu vai kādu citu maksājumu saistības pret Latvijas valsti.

 

Lai iegūtu Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, personai:

I - uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz naturalizācijas iesniegums, kuram jāpievieno šādi dokumenti:

 • par personas vai tās apgādnieka legālu iztikas avotu;
 • par valsts nodevas nomaksu vai dokuments, kas apliecina personas atbrīvošanu no valsts nodevas nomaksas;
 • 1 fotogrāfija (3x4 cm);
 • apliecinājums par personas pastāvīgo dzīvesvietu pēdējos 5 gados Latvijā, t.sk. vienu vai vairākus šādus dokumentus:

- izziņu no darba devēja par nodarbinātību;

- dokumentu par pabalsta saņemšanu;

- izziņu no mācību iestādes;

- pašvaldības amatpersonas apliecinājumu par to, ka persona dzīvo attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;

- dokumentus, kas pierāda, ka persona noteiktajā laika posmā veikusi saimnieciskas vai finansiālas darbības Latvijas teritorijā.

II - jānokārto latviešu valodas prasmes pārbaude, LR Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatzināšanu pārbaude (vai arī jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības uz atbrīvojumu no kādas no pārbaudēm).

III - jāiesniedz paziņojums par atteikšanos no savas iepriekšējās pilsonības, ja tāda ir bijusi, vai arī jāsaņem iepriekšējās pilsonības valsts ekspatriācijas atļauja, ja tādu paredz šīs valsts likumi, vai pilsonības zaudēšanu apliecinošu dokumentu.

Ja Latvijas pilsonībā uzņem Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas Savienības, Brazīlijas Federatīvās Republikas, Jaunzēlandes pilsoni vai tādas valsts pilsoni, ar kuru Latvijas Republika noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu, tad viņš ir tiesīgs saglabāt attiecīgās valsts pilsonību.

IV - jāparaksta solījums par uzticību Latvijas Republikai.

Solījuma došanas procedūru reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi  „Solījuma par uzticību Latvijas Republikai došanas un parakstīšanas svinīgās ceremonijas kārtība”.

Ja vienlaikus ar personu naturalizējas bērni līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai, papildu jāiesniedz iesniegums par bērna naturalizāciju un dokuments, kas apliecina bērna pastāvīgo dzīvi Latvijā.

 

UZMANĪBU!

Pēc Latvijas pilsonības piešķiršanas iepriekšējā pase kļūst nederīga! Ar to nav iespējams šķērsot Latvijas robežu!

Naturalizācijas kārtību reglamentē 2013.gada 24.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1001 "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība".

 

Valsts nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu

Valsts nodeva par naturalizāciju ir EUR 28.46. No tās atbrīvotas politiski represētās personas, 1. grupas invalīdi, bāreņi, bez vecāku apgādības palikušie bērni, valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs uzņemtās personas.

Valsts nodeva EUR 4.27 jāmaksā:

 • trūcīgu ģimeņu locekļiem vai atsevišķi dzīvojošām trūcīgām personām;
 • Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem;
 • to ģimeņu locekļiem, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu;
 • vecuma un izdienas pensionāriem;
 • otrās un trešās grupas invalīdiem;
 • valsts akreditēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem;
 • valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem.

Valsts nodevas lielumu reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.849 "Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai".

 

Informācijas avots http://www.pmlp.gov.lv

 

 
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes

07.03.2019.
Konkurss „Mani lieliskie vecvecāki”
07.03.2019.
Gleznu izstāde „Dabas krāšņums” (atklāšanas pasākums ir atcelts)
27.02.2019.
Pavasarīgs koncerts "Viss sievietēm!"
26.02.2019.
Slāvu svētki Masļeņica Jelgavā
22.02.2019.
Noslēdzies konkurss „Riti raiti, valodiņa!”
22.02.2019.
Erasmus+ informatīvā pēcpusdiena
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019